Liên hệ tạp chí

Đầu mối

Dương Đức Hưng
Đại học Huế
Email: hung.dd81@gmail.com

Hỗ trợ

Vũ Anh Tuấn
Email: vuanhtuan@vista.gov.vn