T. 137, S. 11 (2014)

Mục lục

TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Góp phần tìm hiểu Khổng giáo ở Việt Nam (phần 1) Tóm tắt PDF
Nguyễn Quốc Tuấn 3-31
Tìm hiểu các định nghĩa khác nhau về tâm linh Tóm tắt PDF
Hồ Bá Thâm 32-43

TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC

Giá trị của Tam học và giải thoát của Phật giáo đối với cuộc sống hiện nay Tóm tắt PDF
Hà Thúc Minh 44-49
Chính sách đối với tăng sĩ thời Minh Mạng Tóm tắt PDF
Nguyễn Duy Phương 50-61
Cải cách của Võ vương Nguyễn Phúc Khoát thế kỷ XVIII và con đường đến với Nho giáo ở Đàng Trong Tóm tắt PDF
Huỳnh Thị Anh Vân 62-77
Chế độ tế tự thần linh triều Nguyễn qua bộ "Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ" Tóm tắt PDF
Vũ Thanh Bằng 78-99
Thần hóa và vương quyền qua bút pháp Vu sử trong bộ "Đại Việt sử ký toàn thư" Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Sử, Trần Quang Đức 100-112
Từ ngôi đền Mariamman tại Thành phố Hồ Chí Minh suy nghĩ về tục thờ Nữ thần của người Việt Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Tâm Anh 113-119
Thờ cúng Quan Công trong các tôn giáo nội sinh ở Nam Bộ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Phong 120-132


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP