Tạp chí Khoa học, S. 53 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tích hợp các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng của người học vào hệ thống e-Learning: một tình huống tại Trường Đại học Kinh tế - Luật

Vũ Thúy Hằng, Nguyễn Mạnh Tuân

Tóm tắt


Bài viết này nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người học đối với e-Learning tại Trường Đại học Kinh tế - Luật. Dữ liệu từ khảo sát 40 sinh viên được phân tích bằng công cụ Fuzzy AHP. Kết quả là tính dễ sử dụng, giảng viên nhiệt tình với sinh viên và tài nguyên học tập được cập nhật có ý nghĩa cao nhất. Các đặc điểm này được cài đặt vào e-Learning và sau đó sự hài lòng của sinh viên được tái đánh giá. Cuối cùng, các yếu tố cần thiết cho sự thành công trong triển khai e-Learning được khẳng định.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100