Tạp chí Khoa học, S. 53 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xây dựng phân hệ tư vấn thông tin cho hệ học trực tuyến ở Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Phan Văn Huy, Đinh Văn Quyên, Nguyễn Ngọc Nhất Linh, Lê Đức Long

Tóm tắt


Bài báo trình bày sự cần thiết và cách tiếp cận xây dựng phân hệ tư vấn thông tin cho hệ học trực tuyến dựa trên nền tảng mô hình ACeLF [6], [9] và cách tiếp cận mô hình dạy học kết hợp [13], [19], nhằm cung cấp thông tin tư vấn đến người học và giáo viên một cách tự động. Qua đó, phân hệ giúp người học gắn kết với hệ thống trong suốt khóa-học phần trực tuyến, và làm các đối tượng tham gia cảm thấy thật sự hữu ích.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100